Hele byen må fungere!

Vekst i Kongsberg

Informasjonsside for Teknologibyen Kongsbergs felles omdømme- og attraktivitetssatsing

«Vekst i Kongsberg» er en felles langsiktig satsing mellom næringsliv og kommune for å bygge omdømme og attraktivitet. Dette skal gjøres ved å synliggjøre Kongsbergs kvaliteter og målsetningen er flere innbyggere, arbeidsplasser, studenter og besøkende til Teknologibyen Kongsberg. 

Partnerarrangementer

Nyheter fra Vekst i Kongsberg

Dette skal vi lykkes med i 2023

I 2022 skal Vekst i Kongsberg fokusere på:

  1. Bedriftsvekst – Legge til rette for bedre rekruttering til eksisterende bedrifter ved å fremheve Kongsbergs kvaliteter som bosted og synliggjøre jobbmulighetene i hele kommunen. Synliggjøre det unike teknologimiljøet slik at nye bedrifter etablerer seg i Teknologibyen Kongsberg.
  2. Innbyggervekst – Ved hjelp av målrettet kommunikasjon  skal vi nå ut til potensielle nye innbyggere. Vi skal bygge innsikt, kunnskap og omdømme om Teknologibyen Kongsberg slik at det blir et reelt alternativ å flytte hit.
  3. Kongsberg Agenda – Lede kommunikasjonsarbeidet og sørge for større synlighet for Teknologibyen Kongsberg i forbindelse med det momentet som skapes rundt Kongsberg Agenda i årene som kommer.
  4. Studentvekst – Synliggjøre alle fordelene og mulighetene ved å være student i Kongsberg, og spesielt den unike koblingen mot industri og næringsliv.
  5. Reiselivsvekst – Øke Kongsbergs besøksattraktivitet. Synligjøre opplevelser året rundt.
  6. Omdømme og Attraktivitet – Jobbe med intern stolthet, våre verdier og kultur, bevisstgjøring og synlighet av Teknologibyen Kongsberg lokalt, regionalt og nasjonalt. kongsberg.no er Teknologibyens hovedkommunikasjonsplattform og den skal markedsføres vha. redaksjonell omtale og målrettet (digital) kommunikasjon i ulike kanaler.
  7. Kunnskapsgrunnlag – Økt fokus på å innhente kunnskap for å styrke beslutningsgrunnlaget i kommunikasjonstiltakene.
  8. Partnere – Sikre at partnere ser verdien og resultater av arbeidet som blir utført og involvere dem i prosesser. Øke antall partnere for å forsterke arbeidet.

Bli partner i prosjektet!

Vekst i Kongsberg er vekst på egen bunnlinje for både store og små aktører. Bli med som partner for å bidra til en felles og helhetlig markedsføring og omdømmebygging av byen som bo, jobbe-og opplevelsessted. Et felles løft og en felles retning skaper større moment enn hvis alle jobber hver for seg.

Hele byen må fungere!

Prosjektorganisering

Prosjektet skal organiseres med en styringsgruppe bestående av personer fra Kongsberg Kommune (prosjekteier), Kongsberg Næringsforum (KNF), Industrilederforum, Forum for handel og Forum for opplevelser, KNF har prosjektlederansvaret og hovedansvaret for gjennomføringen av aktivitetene som avtales i den årlige handlingsplanen. Store og små partnere inviteres inn i prosjektet for å sikre kompetanse og en langsiktig og forutsigbar driftsmodell. En ekstern kommunikasjonsgruppe bestående av lokale bedrifter + kommunikasjonsressurser hos de store partnerne vil sørge for både det strategisk og operative arbeidet.

For å skape Vekst i Kongsberg må hele byen fungere. Prosjektet skal derfor fokusere på de 4 hovedområdene Innbyggere, Næring, Opplevelser og Handel/Byliv.

Ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig og prosjektleder Sverre Engelstad ved Kongsberg Næringsforum for mer informasjon.