Hele byen må fungere!

Vekst i Kongsberg

Informasjonsside for prosjektet

«Vekst i Kongsberg» er et samarbeidsprosjekt mellom hele næringslivet i byen og Kongsberg kommune. Målet er å få flere innbyggere, arbeidsplasser og besøkende til Teknologibyen Kongsberg. 

Alle aktører i Teknologibyen Kongsberg deler et felles mål og behov for vekst. Industri, øvrig næringsliv og Kongsberg kommune har derfor en felles interesse og et felles ansvar for å bygge attraktivitet og omdømme for Teknologibyen Kongsberg. For å sikre vekst i Kongsberg må hele byen fungere. Vekst i Kongsberg omfatter derfor både bosteds, -bedrifts og besøksattraktivitet.

Prosjektet ble etablert i 2019 og strekker seg til 2030, men har en naturlig første fase frem til 2024 (Kongsberg fyller 400 år).
Arbeidet baseres på kommuneplanenes samfunnsdel og har visjonen «Teknologibyen Kongsberg – vekst gjennom kunnskap og kultur».

Sentralt i arbeidet er forankringen og bruken av verdiene Stolthet, Åpenhet, Nyskaping og Raushet. Viktige mål er å skape næringsutvikling, vekst og attraktivitet. I tillegg øke innbyggerstolthet, (våre viktigste ambassadører), øke innbyggertallet i Kongsberg (økte skatteinntekter), øke antall arbeidsplasser (få flere til å jobbe her) og øke kjennskap og kunnskap om Teknologibyen Kongsberg.

Les mer om prosjektet

Nyheter fra Vekst i Kongsberg

Partnerarrangementer

Bli partner i prosjektet!

Vekst i Kongsberg er vekst på egen bunnlinje for både store og små aktører. Bli med som partner for å bidra til en felles og helhetlig markedsføring og omdømmebygging av byen som bo, jobbe-og opplevelsessted. Et felles løft og en felles retning skaper større moment enn hvis alle jobber hver for seg.

Hele byen må fungere!

Hva skal vi lykkes med i 2021?

I 2021 skal prosjektet Vekst i Kongsberg fokusere på:

  1. Innbyggervekst – Ved hjelp av målrettet kommunikasjon og fysiske tiltak skal vi nå ut til potensielle nye innbyggere. Vi skal bygge innsikt, kunnskap og omdømme om Teknologibyen Kongsberg slik at det blir et reelt alternativ å flytte hit.
  2. Bedriftsvekst – Legge til rette for vekst i eksisterende bedrifter og at nye bedrifter etablerer seg i Teknologibyen Kongsberg. Bidra i rekrutteringsprosessen til de eksisterende bedriftene ved å selge Kongsberg som sted å bo. Synliggjøre spennende satsing- og utviklingsprosjekter i Teknologibyen med ekstra fokus på grønn industri.
  3. Reiselivsvekst – Øke Kongsbergs besøksattraktivitet. Synligjøre opplevelser året rundt.
  4. Omdømme og Attraktivitet – Jobbe med intern stolthet, våre verdier og kultur, bevisstgjøring og synlighet av Teknologibyen Kongsberg lokalt, regionalt og nasjonalt. kongsberg.no er Teknologibyens hovedkommunikasjonsplattform og den skal markedsføres vha. redaksjonell omtale og målrettet (digital) kommunikasjon i ulike kanaler.
  5. Partnere – Sikre at partnere ser verdien av arbeidet som blir utført og involvere dem i prosesser. Øke antall partnere for å forsterke arbeidet.

Prosjektorganisering

Prosjektet skal organiseres med en styringsgruppe bestående av personer fra Kongsberg Kommune (prosjekteier), Kongsberg Næringsforum (KNF), Industrilederforum, Forum for handel og Forum for opplevelser, KNF har prosjektlederansvaret og hovedansvaret for gjennomføringen av aktivitetene som avtales i den årlige handlingsplanen. Store og små partnere inviteres inn i prosjektet for å sikre kompetanse og en langsiktig og forutsigbar driftsmodell. En ekstern kommunikasjonsgruppe bestående av lokale bedrifter + kommunikasjonsressurser hos de store partnerne vil sørge for både det strategisk og operative arbeidet.

For å skape Vekst i Kongsberg må hele byen fungere. Prosjektet skal derfor fokusere på de 4 hovedområdene Innbyggere, Næring, Opplevelser og Handel/Byliv.

Ta kontakt med prosjektleder Sverre Engelstad ved Kongsberg Næringsforum for mer informasjon.