Vekst i Kongsberg har samlet laget

På 1 år har Vekst i Kongsberg fått til mye og i tillegg skapt et tettere og bedre samarbeid mellom næringslivsaktørene i Teknologibyen Kongsberg

Behovet for vekst

Vekst i Kongsberg er vår fellessatsing for utvikling av Kongsbergs omdømme og attraktivitet som et godt sted å bo, arbeide, studere eller besøke. Gjennom denne satsingen setter vi kreftene våre sammen, deler regningen og bruker av hverandres kompetanse for best mulig effekt.

I de siste månedene har vi fått til et unikt samarbeid og kraftsamling mellom alle aktørene i Vekst i Kongsberg. Korona krisen har på godt og vondt satt enda mer fart på utviklingsarbeidet, men det viser også at riggen fungerer og terskelen for å få til godt samarbeid er mye lavere nå. Krisen gir også muligheter for Kongsberg og vi er godt organisert for å jobbe med de utfordringer som kommer i tiden fremover.

Vi jobber for en årlig befolkningsvekst på i snitt 1%, etablering av 3- 5 nye teknologibedrifter med over 10 nye ansatte og 5- 10 nye gründerbedrifter i året. Her spiller naturligvis også konjunkturene inn, og det er akkurat det som preger oss nå. Det vi står i nå må kunne regnes som en skikkelig lavkonjunktur. Da året begynte så fremtiden lys ut. Betydelig industrivekst etter noen magre år, vekst i handel og vekst i reiselivet. Dette dannet en godt utgangspunkt for vekstarbeidet vårt. Men så sa det stopp midt i mars…

Hvordan jobber vi da for å nå de samme målene?

Ikke sikkert vi klarer alle målene, men vi jobber knallhardt for å nå disse. Vi må jobbe annerledes og vi utfordrer hverandre til å tenke nytt. Men vi må jobbe langsiktig. Ingen av disse målene nås over natten.

Gjennomførte tiltak sålangt

Vekst i Kongsberg har fått til mye det 1.driftsåret

 •  kongsberg.no
  • Teknologibyens felles digitale portal og utstillingsvindu. her skapes, spres og deles det godt og relevant innhold ukentlig
  • Teknologibyens hovedkanal for omdømmearbeid og bevisstgjøring mot målgruppene
  • etter lansering 1.februar har besøket økt voldsomt, mye pga. kampanjene
  • Felles Det Skjer kalender med LP
  • Engelsk versjon kommer ila oktober
 • Innbyggerkampanje med boligportal – synliggjøre Kongsbergs kvaliteter som bosted. Bidra til økt innflytting.
 • Reiselivskampanjer sommer og høst for en samlet bransje
 • Nye arbeidsplasser/virksomhetsetableringer – Riggen til Vekst i Kongsberg er en effektiv måte å samarbeide om nye tiltak for næringslivet – f.eks. nye grønne industriarbeidsplasser. Riggen skal også brukes til å styrke kommunikasjonsarbeidet innenfor dette området.
 • Igangsatt omdømme, merkevarebygging og kommunikasjon av og for Teknologibyen Kongsberg
  • Våre verdier, vår visjon, vårt felles budskap – spørreundersøkelser er sendt ut
  • Digital synlighet på Google og sosiale medier er kraftig forbedret
 • Arrangementer igangsatt
  • KongsbergKonferansen
  • Partnerfrokoster
  • Velkommen Hjem arrangementer
 • 28 partnerbedrifter er med så langt. Takk for at dere tar ansvar og bidrar til utviklingen av Kongsberg!

Innbyggerkampanjen

Målsetninger for kampanjen 

 • Sette Kongsberg som bosted på kartet
 • Synliggjøre bokvaliteter
 • Langsiktig bygge kjennskap og omdømme
 • Øke tilflytting
 • Målgruppe – Unge voksne 25-40 med småbarn i Osloregionen, med og uten relasjon til Kongsberg fra før
 • Budskap:  Kort vei – Mer plass – Mer tid – Mer bolig for pengene

Kampanjen styres etter et sett med kriterier for å treffe målgruppen så presist som mulig. Målgruppene og kriteriene er satt sammen basert på gjeldende flyttemønstre og forskning gjort på hvilke behov våre målgrupper søker dekket ved flytting.

Kampanjemessig har det fungert godt med god rekkevidde gjennom de valgte kanalene. Vi opplever også at kampanjen har gitt god trafikk i de ulike boligportalene. Eiendomsaktørene melder om svært god omsetting av boliger hele sommeren, men det er for tidlig å si noe om innbyggervekst basert på dette.

Grunnet Covid19 har vi måtte avlyse alle arrangementer som skulle gå parallelt med den digitale kampanjen.. Som følge av lavere aktivitet enn antatt i industri og øvrig næringsliv er også antall nye stillinger færre enn planlagt ved nyttår. Dette har også vært en faktor som har spilt negativt inn i arbeidet.

 

Reiselivskampanjene

Bransjen har vært svært sterkt rammet i forbindelse med Covid19. I fellesskap har vi lyktes med å etablere gode kampanjer for en samlet bransje.

Mål for kampanjene: Sette Kongsberg på sommer og høstkartet, trafikk til kongsberg.no, mer besøk til Kongsberg, salg av «reiselivsprodukter».

Målgrupper: Aktive unge familier med mellomstore barn, kortreist folk (1-2 timer radius) hjemmeferierende, hyttefolket. Kampanjen har vært rettet til de aktuelle målgruppene gjennom sosiale medier (Facebook, Instagram, Google, Amedia, 3600)

Høstkampanjen viderefører det gode arbeidet fra sommeren og har klart å få med reiselivsaktørene på fortsatt felles markedsføring av byens opplevelser

Slik jobber vi

Vi opprettholder målet om innbyggervekst. Å starte arbeidet med å bygge bevissthet og attraktivitet for Kongsberg som sted å bo hos våre målgrupper har vært en sentral oppgave i 2020. Folks flyttemønster har vist over år at unge familier som nylig har fått barn og trenger mer plass gjerne flytter ut av storbyen (Oslo) og til steder i randsonen rundt Oslo. Kongsberg har ikke fått like stor oppmerksomhet i dette mønsteret til nå. Vi har derfor iverksatt et kampanjearbeid ovenfor definerte målgrupper for å synliggjøre Kongsbergs kvaliteter som sted å bo.

Reiseliv, servering og opplevelser er lokale bransjer som har opplevd en ekstremt krevende tid. Store inntekter er tapt for mange av bedriftene. Men de samme bedriftene har vist en fantastisk evne til omstilling og vilje til å få til noe i krisen. Sommerens ferietrafikk er et resultat av enkeltbedrifter som har jobbet hardt og kreativt, samtidig som de samme enkeltbedriftene har evnet å jobbe sammen i riggen til Vekst i Kongsberg. Kongsberg som reisemål har blitt markedsført på kongsberg.no gjennom en sommer der reiseplanene ble radikalt endret for mange.

Da vi ikke kunne spise ute, fikk vi nydelig gourmetmat levert på døra fra flere av restaurantene. Alle har vist profesjonalitet og i gjennomføringen av helt nytt smittevernsregime ga de kundene trygghet i å ferdes og oppleve sosialt samvær ute.

Industrien - grunnpilaren i Teknologibyen

I Industrien opplever vi nå både oppsigelser og permitteringer. Dette er ekstremt krevende for bedriftene og mest av alt for den enkelte som mister jobben sin. Det vil være en tøff tid for Kongsbergindustrien fremover og vår felles jobb må være å sørge for at vi kommer gjennom denne krisen på den aller beste måte.
Organiseringen av Vekst i Kongsberg har vist seg å være nyttig også i arbeidet for å sikre ulike virkemidler og tiltak til industribedriftene våre, og for den parallelle jobben for å etablere ny industrivirksomhet i Kongsberg.
Vi jobber nå aktivt sammen med staten og partene i arbeidslivet for å få etablert en egen industripilot på Kongsberg som skal sikre at folk får stå i jobben sin, at vi ikke mister kompetanse fra bedriftene samtidig som vi omstiller produksjonen vår til en ny tid og et nytt marked.

Ved inngangen til 2020 var behovet for ny arbeidskraft det viktigste fokuset til Vekst i Kongsberg. Nå fremover skal vi legge enda større fokus på vekst i næringsliv og industri. Nye arbeidsplasser må skapes og Vekst i Kongsberg skal bidra til å koordinere dette arbeidet gjennom forumene til Kongsberg Næringsforum. Det skal også legges ekstra innsats inn i å kommunisere hvorfor Kongsberg er det beste stedet å etablere nye globale virksomheter gjennom å synliggjøre hvorfor Kongsberg er Norges teknologiby.

Det er krevende men spennende tider.

Året så langt har vist oss at vi evner å jobbe godt sammen for å løse små og store kriser. Det er erfaringer vi kan bygge på videre. Riggen til Vekst i Kongsberg fungerer og den er viktigere enn noensinne

Vekst i Kongsberg i 2021

Strategien står fast og vi fortsetter med de samme vekstmålene og fokusområdene. Det tar tid å få synlig resultater. 

Industrivekst og nye arbeidsplasser vil være det feltet der vi setter inn størst kraft i 2021. Kongsberg er et attraktivt miljø for etablering og utvikling av nye virksomheter, og dette må synliggjøres i enda større grad. Nye markeder åpner seg i årene som kommer, og vi vil være med å bli en del av dette. Teknologibyen må samle seg om en hovedretning for etablering av nye arbeidsplasser. For å lykkes er det viktig at vi kommuniserer tydelig hva Kongsberg er unike på og hvilke ambisjoner vi har. 

Vi vil jobbe videre med trykk på innbyggerveksten og omdømmearbeidet. I tillegg har reiselivsbransjen sammen med Kongsberg kommune utarbeidet og vedtatt en helt ny reiselivsstrategi som skal settes ut i livet. Arbeidet med en ny handelsstrategi som vil omfatte sentrumsutvikling har også startet og skal etter planen være politisk behandlet i Q1 2021.

Det er mange spennende parallelle prosesser i gang og vi gleder oss til 2021. Teknologibyen Kongsberg skal gripe de mulighetene som ligger foran oss. Vi har gjort det før og vi skal gjøre det igjen.

Vekst i Kongsberg ønsker en tettere dialog med alle partnere og interessenter, og inviterer til 1 til 1 møter der vi sammen tilpasser forventinger og behov. Fellessatsingen ønsker høyest mulig styringsfart og vi må sammen se på hvordan vi best mulig kan utnytte de ressursene som er og potensialet for å få inn ytterligere ressurser. Vi har så vidt startet det langsiktige arbeidet og vi har ambisjoner om høyere fart i tiden fremover.